Legalizace ČOV

ohlášení


 

cedule-vykřičník

V souladu s platnou legislativou ČR je k osazení ČOV nutné mít  vypracovanou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem a stavbu ČOV úředně povolenou.

Projektovou dokumentaci lze objednat prostřednictvím odkazu ZDE.

Výběr projektanta je možný i na stránkách www.ckait.cz

 


  Podle vodního zákona je možné požádat o povolení domovní čističky odpadních vod v režimu  § 15a vodního zákona, určených pro čistění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO)

Vodní dílo lze povolit ve společném územním a stavebním řízení dle zvláštního zákona (183/2006 Sb., stavební zákon, nestanoví-li tento zákon jinak).

  Dle ust. § 38 odst. 9 vodního zákona je přímé vypouštění odpadních vod z domácnosti, nebo provozoven, do podzemních vod zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§39 odst. 3) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikající převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit pouze výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (dle zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českého geologického úřadu, ve znění pozdějších předpisů) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné či několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.


OHLÁŠENÍ STAVBY VODNÍCH DĚL URČENÝCH PRO ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DLE § 15a VODNÍHO ZÁKONA

Ohlášení vodního díla dle ustanovení odst. 1 § 15a vodního zákona je možné jen při splnění následujících podmínek:

 • vodní dílo určené pro čištění odpadních vod (dále čistička odpadních vod) bude do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel,
 • zvolená čistička odpadních vod bude označená jako výrobek s CE,
 • potvrzení o souladu umístění stavby s platným územním plánem 

Dle ustanovení odst. 2 § 15a vodního zákona ohlášení čistírny podle odst. 1 obsahuje:

 • náležitosti podle § 105 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
 • projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu (v případě výrobku CE doklady a projektovou dokumentaci ověřující soulad výrobku s platnými předpisy)
 • způsob vypouštění odpadních vod,
 • vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových,
 • stanovisko správce povodí
 • písemný souhlas od vlastníka pozemku sousedícího s dotčeným pozemkem (pozemek/pozemky na kterých bude situovaná čistička, včetně kanalizace) s předloženou projektovou dokumentací stavebního záměru čističky odpadních vod s jeho podpisem přímo na výkres stavby,
 • písemné prohlášení stavbyvedoucího nebo odborně způsobilé osoby o provedení stavby
 • vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit ke schválení provozní řád a může též uložit podmínky, za kterých provozní řád schválí

 PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

 K ohlášení vydá vodoprávní úřad „Souhlas s ohlášenou stavbou“. Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. c) – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo pozemních; ustanovení § 9 odst. 2 (časové omezení povolení nejvýše na 10 let) se v takovém případě nepoužije. 


 ROZSAH DOKLADŮ A DALŠÍ INFORMACE 

 Potřebné doklady jsou uvedené v jednotlivých formulářích a jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat příslušný formulář a přílohu. Nejobvyklejší jsou následující:

 • písemná žádost
 • projektová dokumentace ve třech vyhotoveních
 • údaje pro vodoprávní evidenci
 • doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení:
  • platný (ověřený) snímek z katastrální mapy se zakreslením umisťované stavby (vč. sítí) a její polohy vč. vyznačení vazeb na okolí
  • stanoviska dotčených orgánů, předepsaná zvláštními předpisy
  • projednání napojení stavby na inženýrské sítě a dopravu
  • u staveb svépomocí prohlášení kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborný dozor nad stavbou vč. jejího vzdělání a praxe
  • doklad o vlastnických nebo jiných právech k pozemkům a stavbám
  • doklad o zaplacení správního poplatku
  • oprávnění projektanta k činnosti (autorizace)
  • projekt stavby (ve dvojím vyhotovení pro město, ve trojím vyhotovení pro obce), který obsahuje zejména:
   • průvodní a souhrnnou zprávu, náklady stavby
   • celkovou situaci stavby v měřítku 1:500 (1:200) – vyznačení umístění stavby, hranic pozemků, stávajících staveb, podzemních inženýrských sítí a návrh přípoje
   • stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav (především půdorysy, řezy, pohledy) v měřítku 1:50 nebo 1:100, výkresy musí obsahovat jednotlivé druhy konstrukcí, polohové a výškové uspořádání stavby, všech jejích prostorů s přesným vyznačením účelu užívání, protiradonová opatření, jsou-li nutná
   • vnitřní rozvody a instalace stačí zpravidla schematicky vyznačit do výkresů (mimo objektů v historickém jádru města)
 • projektovou dokumentaci, která dále obsahuje:
  • požadovaný, popřípadě povolený rozsah nakládání s vodami a popis předpokládaného vlivu a žádaného nakládání s vodami na vodu a na vodu vázané ekosystémy související se stavbou, a to jak v místě nakládání, tak v širším okolí
  • údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny
  • údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q365 denní, Q průměrné roční a Q stoleté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku
  • údaje o jakosti vody při Q365 denním průtoku vody ve vodním toku v místě, kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku
  • výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů, pokud se žádost o povolení týká odběru podzemní vody;
  • povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení
  • stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací
  • stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem
  • vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení

SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 odst. 1, písm. g) a h) jsou správní poplatky za níže uvedené úkony následující:

 • pol. 18 odst. 3 souhlas s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) - 1000,- Kč
 • pol. 18 odst. 4 souhlas s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 - 500,- Kč
 • pol. 18 odst. 5 vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením - 1000,-Kč
 • pol. 18 odst.13 vydání souhlasu s odstraněním stavby - 500,- Kč

  PODLE KTERÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE POSTUPUJE

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů

 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • vyhláška č. 428/2001 S., kterou se provádí zákon č. 274/2001 S., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č. 305/2000Sb., o povodích

Revize ČOV Ústí nad Labem  - Chomutov

https://www.aquacon.cz