Ohlášení ČOV

 OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 

cedule-vykřičník

V souladu s platnou legislativou ČR je k osazení ČOV nutné mít  vypracovanou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem a stavbu ČOV úředně povolenou v režimu ohlášky, nebo stavebního povolení.

Projektovou dokumentaci lze objednat prostřednictvím odkazu ZDE. Výběr projektanta s patřičnou autorizací je možný např. i na stránkách ČKAIT

 

 

 Podle vodního zákona je možné požádat o povolení domovní čističky odpadních vod v režimu  § 15a vodního zákona, určených pro čistění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO)

Vodní dílo lze povolit ve společném územním a stavebním řízení dle zvláštního zákona (183/2006 Sb., stavební zákon, nestanoví-li tento zákon jinak).

  Dle ust. § 38 odst. 9 vodního zákona je přímé vypouštění odpadních vod z domácnosti, nebo provozoven, do podzemních vod zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§39 odst. 3) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikající převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit pouze výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (dle zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českého geologického úřadu, ve znění pozdějších předpisů) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné či několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL URČENÝCH PRO ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DLE § 15a VODNÍHO ZÁKONA

Ohlášení vodního díla dle ustanovení odst. 1 § 15a vodního zákona je možné jen při splnění následujících podmínek:

 • vodní dílo určené pro čištění odpadních vod (dále čistička odpadních vod) bude do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel,
 • zvolená čistička odpadních vod bude označená jako výrobek s CE,
 • potvrzení o souladu umístění stavby s platným územním plánem 

Dle ustanovení odst. 2 § 15a vodního zákona ohlášení čistírny podle odst. 1 obsahuje:

 • náležitosti podle § 105 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
 • projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu (v případě výrobku CE doklady a projektovou dokumentaci ověřující soulad výrobku s platnými předpisy)
 • způsob vypouštění odpadních vod,
 • vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových,
 • stanovisko správce povodí
 • písemný souhlas od vlastníka pozemku sousedícího s dotčeným pozemkem (pozemek/pozemky na kterých bude situovaná čistička, včetně kanalizace) s předloženou projektovou dokumentací stavebního záměru čističky odpadních vod s jeho podpisem přímo na výkres stavby,
 • písemné prohlášení stavbyvedoucího nebo odborně způsobilé osoby o provedení stavby
 • vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit ke schválení provozní řád a může též uložit podmínky, za kterých provozní řád schválí

 PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

 K ohlášení vydá vodoprávní úřad „Souhlas s ohlášenou stavbou“. Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. c) – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo pozemních; ustanovení § 9 odst. 2 (časové omezení povolení nejvýše na 10 let) se v takovém případě nepoužije. 

 ROZSAH DOKLADŮ A DALŠÍ INFORMACE 

 Potřebné doklady jsou uvedené v jednotlivých formulářích a jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat příslušný formulář a přílohu. Nejobvyklejší jsou následující:

 • písemná žádost
 • projektová dokumentace ve třech vyhotoveních
 • údaje pro vodoprávní evidenci
 • doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení:
  • platný (ověřený) snímek z katastrální mapy se zakreslením umisťované stavby (vč. sítí) a její polohy vč. vyznačení vazeb na okolí
  • stanoviska dotčených orgánů, předepsaná zvláštními předpisy
  • projednání napojení stavby na inženýrské sítě a dopravu
  • u staveb svépomocí prohlášení kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborný dozor nad stavbou vč. jejího vzdělání a praxe
  • doklad o vlastnických nebo jiných právech k pozemkům a stavbám
  • doklad o zaplacení správního poplatku
  • oprávnění projektanta k činnosti (autorizace)
  • projekt stavby (ve dvojím vyhotovení pro město, ve trojím vyhotovení pro obce), který obsahuje zejména:
   • průvodní a souhrnnou zprávu, náklady stavby
   • celkovou situaci stavby v měřítku 1:500 (1:200) – vyznačení umístění stavby, hranic pozemků, stávajících staveb, podzemních inženýrských sítí a návrh přípoje
   • stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav (především půdorysy, řezy, pohledy) v měřítku 1:50 nebo 1:100, výkresy musí obsahovat jednotlivé druhy konstrukcí, polohové a výškové uspořádání stavby, všech jejích prostorů s přesným vyznačením účelu užívání, protiradonová opatření, jsou-li nutná
   • vnitřní rozvody a instalace stačí zpravidla schematicky vyznačit do výkresů (mimo objektů v historickém jádru města)
 • projektovou dokumentaci, která dále obsahuje:
  • požadovaný, popřípadě povolený rozsah nakládání s vodami a popis předpokládaného vlivu a žádaného nakládání s vodami na vodu a na vodu vázané ekosystémy související se stavbou, a to jak v místě nakládání, tak v širším okolí
  • údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny
  • údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q365 denní, Q průměrné roční a Q stoleté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku
  • údaje o jakosti vody při Q365 denním průtoku vody ve vodním toku v místě, kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku
  • výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů, pokud se žádost o povolení týká odběru podzemní vody;
  • povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení
  • stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací
  • stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem
  • vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení

SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 odst. 1, písm. g) a h) jsou správní poplatky za níže uvedené úkony následující:

 • pol. 18 odst. 3 souhlas s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) - 1000,- Kč
 • pol. 18 odst. 4 souhlas s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 - 500,- Kč
 • pol. 18 odst. 5 vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením - 1000,-Kč
 • pol. 18 odst.13 vydání souhlasu s odstraněním stavby - 500,- Kč

  PODLE KTERÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE POSTUPUJE

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů

 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • vyhláška č. 428/2001 S., kterou se provádí zákon č. 274/2001 S., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č. 305/2000Sb., o povodích

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení