Návod k montáži a připojení ČOV

STRUČNÝ NÁVOD K MONTÁŽI A PŘIPOJENÍ ČOV VH / VHL


Obecné informace k osazení nádrže


Před osazením zařízení doporučujeme mít vypracovanou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem. Výběr projektanta s patříčnou autorizací je možný např. na stránkách ČKAIT 

Tento stručný návod je univerzálním doporučením a nemůže postihnout všechny situace a odlišnost jednotlivých staveb a použití ČOV. Místo pro osazení čistírny musí být vhodně zvoleno jak z hlediska prostoru pro manipulaci při osazování čistírny, tak přístupnosti čistírny při jejím provozování. Objekt čistírny se musí odvětrat nad nejvyšší bod obytné části budovy. Odvětrání může být řešeno odvětráním prostřednictvím přítokového potrubí. Osazení čistírny je třeba zvolit tak, aby nedocházelo k jejímu zatopení v případě dešťů.


cedule-vykřičník UPOZORNĚNÍ 

Při osazování nádrže postupujte vždy podle vypracované projektové dokumentace a písemné stavební součinnosti s výrobcem, realizační firmou, technickým dozorem a dodržujte doporučení projektanta.


Postup při osazování nádrže

Osazení zařízení je možné provádět při teplotách nad 50 C. Při teplotách nižších, hrozí jeho poškození. Před osazením překontrolujte celé zařízení, případný nástavec vymezující výšku mezi technologickou částí ČOV a terénem lze doobjednat po usazení ČOV a doměření přesné výšky ( hloubky ) usazení v terénu. V případě, že je po osazení horní lem ČOV pod úrovní terénu, je nutné zvýšit výšku ČOV nástavcem tak, aby vždy byl horní lem minimálně 10 cm na úrovní terénu a
nemohlo dojít k zaplavení dešťovou vodou z povrchu. Přítoková a odtoková kanalizace musí být umístěna ve spádu do ČOV dle PD. Celoplastová nádrž ČOV se doporučuje osazovat do výkopu do betonové směsi s betonářskou výztuhou, nebo na vyčištěný betonový základ (zbaven drobných kamínků a nečistot) ručně pomocí kurtnových popruhů, nebo pomocí manipulační techniky.


cedule-vykřičníkUPOZORNĚNÍ

Nádrž nesmí být vystavena pádům, otřesům, nebo jinému zatížení, které by způsobilo její mechanické poškození. Betonový základ s rovinností ± 5 mm se vyhotoví podle projektu stavby s ohledem na místní podmínky. Po osazení ČOV na betonové dno se vyrovná do směru a zkontroluje vodorovnost osazení. V případě, že vodorovnost osazení nebude v toleranci ± 5 mm, nádrž se musí vyjmout, betonové dno upravit a osazení zopakovat. Po osazení a celkovém ustavení nádrže se může přistoupit k napojení přítoku a odtoku.Do připojovacího potrubí čistírny pro přítok odpadních vod je zaústěno přítokové potrubí tak, aby přesahovalo do nádrže ČOV cca 50 mm tak, aby se nátokový koš dal následně vybírat. Na připojovací potrubí pro odtok vyčištěné vody se napojí kanalizační odtokové potrubí. Po připojení
ČOV na přítokové a odtokové potrubí se postupně celá ČOV napouští vodou až po hranu odtoku. Jednotlivé sekce ČOV napouštějte tak aby nebyl rozdíl hladiny v sekcích vyšší jak 5 cm. Během postupného napouštění nádrže se nádrž zároveň postupně betonujte resp. obsype ( podle lokálních podmínek, certifikace a projektové dokumentace ) rovnoměrně po obvodu.
Obsyp ČOV je možné použít pouze v případech schválení projektanta s ohledem na místní podmínky a certifikaci na výšku obsypu u konkrétního typu zařízení.


Doporučení pro osazování nádrže

 • tloušťka podkladní betonové desky a obetonováním musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a zatížením plné nádrže (minimálně 10 cm s ocelovými prvky - základová deska i plášť)
 • při osazování nádrže nesmí být montážní jáma zatopená srážkovou vodou
  v případě vysoké hladiny spodní vody je nutné před betonáží snížit úroveň hladiny pod úroveň základové desky brát v úvahu druh zeminy v lokalitě osazování, její propustnost a možné posuvy půdy
 • před zásypem resp. obetonováním je nutné vodotěsně napojit přítokovou a odtokovou kanalizaci a zkontrolovat celkový stav zařízení (v případě jeho poškození vyzvat dodavatele k opravě)
 • nejdříve postupně napouštět nádrž a poté postupně obsypávat, nebo obbetonovávat
 • obetonování provádět po vrstvách a rovnoměrně po obvodu nádrže (přičemž každá vrstva se nechá přiměřeně vytvrdnout)
 • částečně resp. úplně obbetonujte tak, aby nemohlo dojít k poškození nebo deformaci zařízení vztlakem vody resp. zatížením od okolní zeminy. V místech s výskytem spodní vody obbetonuje minimálně do výšky spodní vody vodostálým betonem
 • v případě, kdy je nebezpečí zvýšení zatížení v okolí nádrže (např. průjezdem vozidla v blízkosti zařízení) - zcela obbetonujte (nutno vhodně zajistit vnitřní protitlak ve všech prostorách zařízení - rozepření nádrže vodou )
 • na obsyp použít zeminu zbavenou ostrých kamenů a při stěně nádrže do vzdálenosti min. 15 cm použít písek
 • obsyp zhutňovat po vrstvách a rovnoměrně po obvodu nádrže (přičemž zařízení zůstává naplněno vodou a vrchní část nádrže nad hladinou zapažen tak, aby zhutňovaná zemina nepoškodila nádrž)
 • dodržet pásma hygienické ochrany prostředí (od kanalizačních zařízení, studní, sousedního pozemku, stavby apod.), které se stanoví z místních podmínek
 • ochránit objekty zařízení před deformací povrchovou vodou z recipientu nebo podzemní vodou
 • v případě, že nebyl proveden hydrogeologický průzkum (posouzení) resp. statik nedoporučí obsyp, je třeba zařízení obetonovat po celé výšce (včetně nástavce)
 • v případě nejasností kontaktovat pracovníky firmy dodavatele nebo výrobce


Napojení dmychadla


Dmychadlo musí být umístěno, mimo přímý vliv povětrnostních podmínek, na suché místo v blízkosti čistírny (např. do SND - skříňky na dmychadlo, budovy, garáže, sklepa, dílny, přístřešku, šachty apod.) do maximální účinné vzdálenosti 5 metrů od rozdělovače v ČOV. Dmychadlo se umisťuje na vyšší úroveň než je hladina vody v ČOV tak, aby byl zajištěn volný přístup vzduchu k dmychadlu a jeho cirkulace.
Rozvod vzduchu od dmychadla k ČOV se umisťuje do chráničky ( DN 50 ). Uložení chráničky a vzduchové hadice maximální délky 5 m se provádí tak, aby nedošlo k tlakovým ztrátám vzduchu (zalamování a ohýbání hadice na vzduch). Vzduchová hadice se napojí na jednom konci na výztup vzduchu z dmychadla - výtlak na dmychadlu a na druhém konci na vstup do rozdělovače v ČOV. Před připojením dmychadla k rozvaděči je nutno zkontrolovat, zda dmychadlo vytlačuje vzduch do hadice (nesmí nasávat), aby při
provozu nedošlo k poškození dmychadla. Po připojení do elektrické sítě 230V je dmychadlo spuštěno. Dmychadlo má tichý chod bez výrazných vibrací. Více informací k montáži, odsazení a údržbě dmychadla najdete v návodu ke konkrétnímu typu dmychadla.


cedule-vykřičníkUPOZORNĚNÍ

Elektrické připojení na siť 230V, realizované přímo v SND, může provést jen na tuto činnost kvalifikovaná osoba s platným oprávněním.

 


UVEDENÍ ČOV DO PROVOZU

Ke spuštění ČOV do provozu je ve smyslu Stavebního zákona a Vodního zákona nutný souhlas příslušných orgánů státní správy. Před uváděním čistírny do provozu se nádrž napustí čistou užitkovou vodou (bez písku) až po hranu odtoku. Pro správnou funkci ČOV je třeba "zapracovat" biologický stupeň čištění.

 • Před přimícháním je nezbytné zajistit:osazení ČOV, napuštění ČOV čistou vodou a napojení ČOV
 • Napojení a spuštění dmychadla dle návodu
 • Kontrola přednastavených ventilů v ČOV ( zabezpečení provzdušňování a recirkulace )
 • Časovač lze připojit až po 1 měsíci po spuštění ČOV do provozu ( dle návodu nastavení ČOV )

 

cedule-vykřičník UPOZORNĚNÍ na vliv kondenzátu z plynového kotle na potrubí a příslušenství kanalizace

Hodnota pH kondenzátů vzniklých spalováním plynu činí 2,8 až 5,5. ČSN 75 6760 stanovuje, že kondenzáty vzniklé spalováním, které mají pH menší než 6,5, smí být odváděny do domovní čistírny odpadních vod, povrchových vod, nebo do vsakovacího zařízení pouze po předchozí neutralizaci. Vhodné technické řešení ( např. použití neutralizačního boxu na kondenzát ) konzultujte s Vaším dodavatelem tepelné techniky.

 

 


Případné tiskové chyby a změny v technických údajích a postupech dle tohoto návodu jsou vyhrazeny