Projektová dokumentace

PD
 

 
Zpracování projektové dokumentace k čističkám VHTECH
 

V souladu s platnou legislativou ČR je k osazení ČOV nutné mít  vypracovanou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem a stavbu ČOV úředně povolenou v režimu ohlášky (ohláška dle NSZ pouze do 30.6.2024), nebo stavebního povolení.

 Projektová dokumentace je zpracována pro potřeby ohlášení stavby, stavebního či územního povolení, nebo vodoprávního řízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dokumentace je zpracována dle platný legislativních předpisů a v požadovaném rozsahu s autorizací projektanta ČKAIT 


Cena služeb zpracování PD ( běžný projekt pro jeden dům / jednotku - ČOV do velikosti VH6 včetně )
 • Zpracování projektové dokumentace (PD) pro povolení stavby ČOV 9.990 Kč 
 • Vyřízení na klíč - vyřízení příslušného povolení stavby na úřadech + 8.990 Kč  ( včetně správních poplatků )
 • Návštěva pozemku před vypracováním PD = individuální cena na vyžádání.
 • Ostatní "netypové" projekty = individuální cena na vyžádání.
Nejsem plátce DPH
 

Rozsah dodávané dokumentace PD - 4 paré projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb

Termín dodání - vypracování PD cca 6 týdnů ( od dodání všech ! vyžádaných podkladů ) 


Pro vypracování PD je nutná součinnost objednatele ( stavebníka ) a dodání potřebných podkladů, zejména

 • Lokalizace uvažovaného osazení ČOV, popř. adresy a číslo parcely
 • Preferované umístění stavby ČOV na pozemku
 • Dokumenty z předchozího jednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy
 • Označení stávajícího vývodu kanalizace z objektu
 • Uvedení možnosti připojení na stávající "dešťovou" kanalizaci
 • Stávající technické řešení ( žumpa, septik )
 • Typ budovy - trvale obývaný objekt, rekreační zařízení, firma
 • Počet osob v objektu ČOV
 • Průměrná spotřeba vody v objektu
 • Předpokládaný průběh hydraulického zatížení ČOV
 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod ( vypouštění vyčištěné vody z ČOV do vod povrchových, nebo vsakováním do vod podzemních )
 • Způsob využití vyčištěné vody ( např. akumulace pro následné hospodářské využití vody na pozemku majitele )

Pro účely vypouštění vyčištěné odpadní vody do vod podzemních ( vsakování ) je pro schválení nutné mít vypracovaný i hydrogeologický posudek.


 
Pro více informací mne kontaktuje 
 

Ing. Milan Rada

Projektant vodohospodářských staveb

IČO: 10735216

DS: 4bti3h6