Návod k montáži ČOV

návod


 Tento stručný návod je univerzálním doporučením a nemůže postihnout všechny situace a odlišnost jednotlivých staveb a použití ČOV. Při osazování nádrže postupujte vždy podle vypracované projektové dokumentace v součinnosti s výrobcem, realizační firmou, technickým dozorem a dodržujte Provozní řád výrobku. V souladu s platnou legislativou ČR je pro osazení ČOV nutné mít vypracovanou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem a stavbu ČOV úředně povolenou v režimu ohlášky, nebo stavebního povolení. Místo pro osazení čistírny musí být vhodně zvoleno jak z hlediska prostoru pro manipulaci při osazování čistírny, tak přístupnosti čistírny při jejím provozování. ČOV musí odvětrána nad nejvyšší bod obytné části budovy. Odvětrání může být řešeno odvětráním prostřednictvím přítokového potrubí. Osazení ČOV je třeba zvolit tak, aby nedocházelo k jejímu zatopení v případě dešťů. Dále musí být při umístění např. v blízkosti obytných prostor zohledněn zvuk chodu ČOV a dmychadla.Postup při osazování nádrže ( VIDEO ZDE )

 Osazení zařízení je možné provádět při teplotách nad 50 C. Při nižších teplotách hrozí poškození těla celoplastové nádrže ČOV. Případný nástavec vymezující výšku mezi technologickou částí ČOV a terénem lze doobjednat po usazení ČOV a doměření přesné výšky ( hloubky ) usazení v terénu. V případě, že je po osazení horní lem ČOV pod úrovní terénu, je nutné zvýšit výšku ČOV nástavcem tak, aby vždy byl horní lem cca 10 cm na úrovní terénu a nemohlo dojít k zaplavení dešťovou vodou z povrchu. Přítoková a odtoková kanalizace musí být umístěna ve spádu do ČOV dle normy a PD. Celoplastová nádrž ČOV se doporučuje osazovat do výkopu ručně pomocí kurtnových popruhů, nebo pomocí manipulační techniky do srovnané a nivelované betonové směsi s betonářskou výztuhou, nebo na vyčištěný betonový základ (zbaven drobných kamínků a nečistot)

     Bez názvugt

 Nádrž nesmí být při manipulaci vystavena pádům, otřesům, nebo jinému zatížení, které by způsobilo její mechanické poškození. Betonový základ s rovinností ± 5 mm se vyhotoví podle projektu stavby s ohledem na místní podmínky. Po osazení ČOV na betonové dno se vyrovná do směru a zkontroluje vodorovnost osazení. V případě, že vodorovnost osazení nebude v toleranci ± 5 mm, nádrž se musí vyjmout, betonové dno upravit a osazení zopakovat. Po osazení a celkovém ustavení nádrže se může přistoupit k napojení přítoku a odtoku. Do připojovacího potrubí čistírny pro přítok odpadních vod je zaústěno přítokové potrubí tak, aby přesahovalo do nádrže ČOV cca 30 mm tak, aby se česlicový nátokový koš dal následně vybírat. Na připojovací potrubí pro odtok vyčištěné vody se napojí kanalizační odtokové potrubí. Po připojení ČOV na přítokové a odtokové potrubí se postupně celá ČOV napouští vodou až po spodní hranu odtokové roury. Jednotlivé sekce ČOV napouštějte tak aby vzájemný rozdíl hladiny v sekcích nebyl vyšší jak 10 cm. Během postupného napouštění nádrže se nádrž zároveň postupně betonujte resp. obsype ( podle lokálních podmínek, certifikace a projektové dokumentace ) rovnoměrně po obvodu.
 Obsyp ČOV je možné použít se schválení projektanta a s ohledem na místní podmínky a certifikaci ČOV na výšku obsypu u konkrétního typu ČOV ! ( tento údaj najdete v tabulce na titulní straně, v detailu výrobku, nebo na Prohlášení o vlastnostechPři předpokládaném hlubším osazení ČOV v terénu a použití vyšších nástavců zavažte i výběr zesílené varinaty těla ČOV 8 mm ( VH6.1 PREMIUM a VH6.1 PREMIUM PRO )

Schématické názorné osazení ČOV :

Schématické názorné osazení ČOV      cedule-vykřičník OSAZENÍ NÁDRŽE ČOV

 • tloušťka podkladní betonové desky a obetonováním musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a zatížením plné nádrže (od 10 cm dle typu ČOV s ocelovými výztužnými prvky - základová deska )
 • při osazování nádrže nesmí být montážní jáma zatopená srážkovou vodou
 • v případě vysoké hladiny spodní vody je nutné před betonáží snížit úroveň hladiny pod úroveň základové desky brát v úvahu druh zeminy v lokalitě osazování, její propustnost a možné posuvy půdy
 • před zásypem resp. obetonováním je nutné vodotěsně napojit přítokovou a odtokovou kanalizaci a zkontrolovat celkový stav zařízení (v případě jeho poškození vyzvat dodavatele k opravě)
 • nejdříve postupně napouštět nádrž a poté postupně obsypávat, nebo obetonovat ve vrstvách cca 30 cm
 • před obsypem, neb obetonováním zakryjte ČOV víkem
 • obetonování provádějte po vrstvách a rovnoměrně po obvodu nádrže (přičemž každá vrstva se nechá přiměřeně vytvrdnout)
 • částečně resp. úplně obetonujte tak, aby nemohlo dojít k poškození nebo deformaci zařízení vztlakem vody resp. zatížením od okolní zeminy. V místech s výskytem spodní vody obetonuje minimálně do výšky spodní vody betonem
 • v případě, kdy je nebezpečí zvýšení zatížení v okolí nádrže (např. průjezdem vozidla v blízkosti zařízení) - zcela obetonujte (nutno vhodně zajistit vnitřní protitlak ve všech prostorách zařízení - rozepření nádrže vodou )
 • celkové obetonování ČOV vždy realizujte u ČOV s nástavcem vyšším jak 50cm !
 • na obsyp použíjte zeminu zbavenou ostrých kamenů a při stěně nádrže do vzdálenosti min. 15 cm použíjte písek
 • obsyp je nutno přiměřeně zhutňovat po vrstvách a rovnoměrně po obvodu nádrže (přičemž zařízení zůstává naplněno vodou a vrchní část nádrže nad hladinou zapažte tak, aby zhutňovaná zemina, nebo beton nepoškodil nádrž ČOV)
 • dodržujte pásma hygienické ochrany prostředí (od kanalizačních zařízení, studní, sousedního pozemku, stavby apod.), které se stanoví z místních podmínek
 • chraňte objekty zařízení před deformací povrchovou vodou z recipientu nebo podzemní vody
 • i v případě, že nebyl proveden hydrogeologický průzkum (posouzení) resp. statik nedoporučí obsyp, je třeba zařízení obetonovat po celé výšce (včetně nástavce)v případě nejasností neprodleně kontaktujte pracovníky dodavatele na tel 724 588 111, nebo na email info@vhtech-eshop.cz

 

cedule-vykřičník SPUŠTĚNÍ ČOV

 • osadit ČOV dle Provozního řádu a v souladu s projektovou dokumentací (PD)
 • napustit ČOV čistou vodou
 • napojit ČOV na nátok a odtok
 • obsypat, nebo obetonovat ČOV ( dle místních podmínek, certifikace ČOV a PD )
 • umístit, napojit a spustit dmychadlo dle návodu
 • překontrolovat polohu přednastavených ventilů v ČOV 
 • aktivovat bakterie ze startovacího balení, nebo ČOV naočkovat přivezeným kalem
 • ve spouštěcí fázi min. 1 měsíc ČOV nepřetěžovat ( max. 200 litrů / 2 hodiny )
 • časovač připojit až po cca 1 měsíci po spuštění ČOV po rozmnožení bakterií do hodnoty 350ml/l  ( viz. Provozní řád - sedimentační zkouška  )
 • minimálně 1 x týdně vizuálně překontrolovat stav ČOV a dále viz.  https://www.vhtech-eshop.cz/udrzba-cov/ 

 


 Změna DN přítoku : u malých ČOV osazených z výroby nátokem DN 110 lze objednat změnu přímo s ČOV ( najdete v příslušenství k ČOV ), dále lze použít gumové průchodky pro změnu nátoku z DN110 na DN 125 / DN160, nebo vyřešit prostřednictvím redukce DN110 / DN125, nebo DN110 / DN160. Redukce se vkládá do vstupního nátokového hrdla v ČOV a spodní rovná část se orientuje vždy směrem dolů :

               redukce        redukce 2

 


 
cedule-vykřičník PŘIPOJENÍ DMYCHADLA

 Dmychadlo musí být umístěno, mimo přímý vliv povětrnostních podmínek, na suché místo v blízkosti čistírny (např. do SND - skříňky na dmychadlo, budovy, garáže, sklepa, dílny, přístřešku, šachty apod.) do maximální účinné vzdálenosti 5 metrů od rozdělovače v ČOV. Dmychadlo se umisťuje na vyšší úroveň než je hladina vody v ČOV tak, aby byl zajištěn volný přístup vzduchu k dmychadlu a jeho cirkulace.
Rozvod vzduchu od dmychadla k ČOV se umisťuje do chráničky ( DN 50 ). Uložení chráničky a vzduchové hadice maximální délky 5 m se provádí tak, aby nedošlo k tlakovým ztrátám vzduchu (zalamování a ohýbání hadice na vzduch). Vzduchová hadice se napojí na jednom konci na výstup vzduchu z dmychadla - výtlak na dmychadlu a na druhém konci na vstup do rozdělovače v ČOV. Před připojením dmychadla k rozvaděči je nutno zkontrolovat, zda dmychadlo vytlačuje vzduch do hadice (nesmí nasávat), aby při provozu nedošlo k poškození dmychadla. Po připojení do zásuvky elektrické sítě 230V je dmychadlo spuštěno. Dmychadlo má tichý chod bez výrazných vibrací. Více informací k montáži, odsazení a údržbě dmychadla najdete v návodu ke konkrétnímu typu dmychadla. Dmychadlo nesmí být umístěno uvnitř prostoru ČOV !

Elektrické připojení na siť 230V, realizované přímo v SND, může provést jen na tuto činnost kvalifikovaná osoba s platným oprávněním.


 
UVEDENÍ ČOV DO PROVOZU

 Ke spuštění ČOV do provozu je ve smyslu Stavebního zákona a Vodního zákona nutný souhlas příslušných orgánů státní správy. Před uváděním čistírny do provozu se nádrž napustí čistou užitkovou vodou (bez písku) až po hranu odtoku. Pro správnou funkci ČOV je třeba "zapracovat" biologický stupeň čištění.


  

UPOZORNĚNÍ na vliv kondenzátu z plynového kotle na ČOV

 Hodnota pH kondenzátů vzniklých spalováním plynu činí 2,8 až 5,5. ČSN 75 6760 stanovuje, že kondenzáty vzniklé spalováním, které mají pH menší než 6,5, smí být odváděny do domovní čistírny odpadních vod, povrchových vod, nebo do vsakovacího zařízení pouze po předchozí neutralizaci. Vhodné technické řešení ( např. použití neutralizačního boxu na kondenzát ) konzultujte s Vaším dodavatelem tepelné techniky.


 
Případné tiskové chyby a změny v technických údajích a postupech dle tohoto návodu jsou vyhrazeny