Údržba ČOV

 

 údržba čov

Pro správnou funkci ČOV je nutné, aby majitel ČOV (nebo jím pověřená osoba) obsluhoval, prováděl kontrolu a údržbu ČOV v pravidelných intervalech a postupoval vždy dle znění Provozního řádu.

Při údržbě ČOV používejte vždy vhodné ochranné pracovní pomůcky - ochranný oděv, rukavice, obličejový štít apod. 

 

Předmět činnosti

 

Četnost

 

Postup činnosti

 

 Kontrola stavu ČOV

    

 

min. 1 x týdně

ČOV VHL4, VH6


1 x denně

od VH8 do VH50

 

 Kontrola vnitřního prostoru ČOV vizuálně : stěny a příčky ČOV musí být čisté a nezanesené, na hladině separátoru nesmí být vyflotovaný kal a nezpracovaný organický a anorganický odpad. Výška pracovní hladiny ČOV musí být zarovnaná se spodní hranou odtokové roury. Přítok a odtok na ČOV musí být čistý, nezanesený a průchodný. Systém přečerpávání musí být funkční. Hladina separačního prostoru musí být čeřená. V oxidační komoře musí být viditelné jemné probublávání rovnoměrné intenzity. Kryt ČOV nesmí být poškozený a musí být po ukončení údržby uzavřený na ČOV tak, aby nemohlo dojít k vniknutí nepovolaných osob do ČOV. 

 

 Čištění ČOV

   

 

dle stavu ČOV 

 

 Vyčistit stěny a příčky čističky např. vodou z hadice. Mechanicky odstranit zachycené nečistoty z odtokového potrubí a přelivových hran. Dočistit hladinu separátoru od lehkých vyflotovaných nečistot. Ostříkat vodou vyflotovaný kal příp. usazený přebytečný kal v rozích a šikmých stěnách čistírny. Vyčistit separační prostor od kalu usazeného na stěnách tohoto prostoru. 

 

 Odstranění shrabků

    

 

dle stavu ČOV 

 

 Odstraňte těžko rozložitelné organické ( pecky, oříšky, slupky, tuky  apod.), nebo  anorganické látky (PVC, dřevo, textil apod.), zachycené v česlicovém koši za nátokem - tzv. shrabky (odstranit s komunálním odpadem) Česlicový koš je třeba také očistit od vlasů, tkanin apod. Plovoucí shrabky je nutno mechanicky odstranit vhodným způsobem také i z hladiny separátoru.

 

 Sedimentační zkouška

 

    optimalni množstvi kalu

 

dle potřeby

 

 Postup sedimentační zkoušky: Z oxického prostoru ČOV ( cca z ½ hloubky ) odeberte cca 1 l vody. Naplňte jí odměrný válec - viz ilustrace níže ( nebo např. seříznutou PET lahev s označenými ryskami objemu kapaliny po 100 ml ) Ten položte na rovnou plochu do stínu a nechte 30 min. odstát. Následně se ve válci vytvoří rozhraní mezi kalem ( na dně válce ) a čistou vodou ( ve vrchní části válce ). Hodnota kalu by po 30 min. měla být od 200 do 700 ml kalu na 1 l vody. ( 20 - 70% objemu válce ) V případě, že je kalu nad 700 ml / l je třeba přebytečný kal z ČOV odčerpat ( viz. postup odkalení ČOV níže)sedimentační zkouška

  Výsledek sedimentační zkoušky po 30-ti minutách

  a – žádné bakterie

  - optimální množství vhodného kalu 350 ml/l

  c - málo kalu ( kal v ČOV se zapracovává )

  d - velké množství kalu ( ČOV je nutné odkalit )

  - zakalená voda

  - vyflotovaný kal na hladině ( po delší sedimentaci se může objevit i   navzdory dobrému stavu v ČOV )

  g – velké množství kalu

  špatně sedimentující kal

 

 Odkalení ČOV

     14268_3

 

dle stavu ČOV a výsledku sedimentační zkoušky

 

 Před odkalováním je nutné vypnout dmychadlo a nechat v ČOV cca ½ hod. kal vysedimentovat. Následně ponořit kalové čerpadlo do hlavní oxidační komory až ke dnu a odčerpat přebytečný kal do 1/2 výšky provozní hladiny tak, aby po odčerpání neklesla výška sedimentu při zkoušce pod 350 ml / l. Přebytečný kal je možné použít na zakompostování resp. na přihnojování okrasných dřevin. Po odkalení je nutné dopustit do ČOV čistou vodu na výšku provozní hladiny. Odkalování ČOV se provádí v krátkých časových intervalech po sobě, během nichž je třeba měřit hodnotu sedimentu kalu v aktivaci. Intervaly třeba volit v závislosti na výkonu čerpadla. Po každém odčerpání spustit dmychadlo a po půlhodině jeho chodu změřit sediment (sedimentační zkouška). Odčerpávání je třeba provádět i vícekrát (případně i v průběhu několika dnů) proto, aby nedošlo ke snížení sedimentu pod hodnotu 300 ml / l,  a zároveň k nadměrnému odčerpání odpadní vody z nádrže ČOV. Frekvence odkalování je individuální a je odvislá od množství a skladby odpadní vody, která natéká z objektu.

 

 Údržba dmychadla

   

 

1 x za 3 měsíce

 

 Vyčištění filtru dmychadla - vypnout dmychadlo, vyšroubovat zajišťovací šroub uprostřed krytu ( na horním zeleném krytu dmychadla ), vyjmout filtr nasávaného vzduchu umístěný pod krytem. Filtr vyprat v "jarové" vodě, vyždímat, vysušit a vrátit zpět na místo. Následně zavřít kryt, zajistit kryt šroubem a zapnout dmychadlo. Další informace viz. návod k dmychadlu SECOH

 

 Trubka recirkulace   nepřečerpává

 

dle potřeby

 

 Trubka recirkulace pro přečerpávání ze sedimentačního prostoru do primární sekce (dále jen mamutka) nepřečerpává i přes dostatečný přísun vzduchu - pravděpodobně je ucpaná.

 Pro odstranění problému postupujte následovně : Použijte vhodné ochranné pracovní pomůcky - ochranný oděv, gumové rukavice, obličejový štít apod. Na rozdělovači vzduchu zkontrolujte označení polohy ventilů mezi tělem rozdělovače a ventilem, případně si přednastavenou polohu ventilů označte. Uzavřete všechny ventily rozdělovače kromě ventilu dotčené sekce. Ten naopak otevřete naplno. Pro lepší přístupnost otočte koleno mamutky ze svislé polohy do strany. Plochou dlaně v gumové rukavici ucpěte profil výstupu z mamutky. Tlak vzduchu by měl reverzně hydropneumaticky vytlačit nečistoty na druhé straně ČOV v separátoru. Tento postup opakujte několikrát do doby, kdy bude mamutka dostatečně přečerpávat. Vraťte koleno mamutky do předchozí svislé polohy. Nastavte ventily rozdělovače do předchozí označené polohy.

 

  Aktivace bakterií

 

  48_bacti-dc-bakterie-do-cov-100g 100 gr.

 

 47_bacti-dc-bakterie-do-cov-0-5kg500 gr.

 

 

dle potřeby

 

 Pro správnou funkci ČOV je třeba nastartovat biologický stupeň čištění – aktivní kal v ČOV. Doba zapracovaní může trvat i několik týdnů a ovlivňuje jí vícero faktorů ( např. množství a obsah odpadní vody, její teplota, pH atd.). Při zapracování je nutné dodávat do ČOV větší množství vzduchu, nežli při běžném provozu. Při zapracování se proto nepoužívá časování chodu dmychadla. ČOV se považuje za nastartovanou, když sedimentační zkouška prokáže cca 25-35% kalu – objem kalu cca 350 ml/l dle sedimentační zkoušky.


Před zapracováním kalu ( nastartováním ) v ČOV je třeba zajistit :
•  osazení a připojení ČOV
•  napuštění ČOV čistou vodou
•  připojení dmychadla
•  kontrola nastavení ventilů v ČOV

 Dávkování biopreparátu ze starovacího balení bakterií BAKTOMA: Obsah balení rozmíchejte v 2 litrech vlažné vody a nechte cca 45 minut aktivovat ( 2 litry vody/ 100 gr. bakterií pro VHL4, VH6, 10 litrů vody/ 500 gr. bakterií pro VH8 a VH10 ) Roztok následně pomalu nalijte za neustálého provzdušňování do aktivačního prostoru ČOV. Při zatěžovaní ČOV a opakovaných sedimentačních měřeních by měla koncentrace kalu v ČOV postupně narůstat až do hodnoty cca 350ml/l. Výše uvedeným způsobem se ČOV zapracuje ČOV obyčejně za cca měsíc provozu. Další bakterie BEZDŮVODNĚ NEDODÁVEJTE !


 Očkování ČOV za pomoci dovezeného aktivovaného kalu: Z nejbližší funkční ČOV s oxickou aktivací dovezte aktivovaný kal v objemu cca ¼ objemu ČOV. Dovezený očkovací kal se za neustálého provzdušňování pomalu naleje do aktivačního prostoru tak, aby vločky kalu neunikly do separátoru. Při následném zatěžovaní ČOV a opakovaných sedimentačních měřeních v průběhu několika dní a týdnů by se měla hodnota sedimentu postupně zvyšovat, nebo by měla zůstat minimálně na stejné úrovni. Výše uvedeným způsobem se ČOV zapracuje ČOV obyčejně za cca měsíc provozu. Další aktivovaný kal BEZDŮVODNĚ NEDODÁVEJTE !

 

Případné tiskové chyby a změny v technických údajích a postupech dle tohoto návodu jsou vyhrazeny