Údržba ČOV

 

cedule-vykřičník

Pro správnou funkci ČOV je nutné provádět kontrolu, obsluhu a údržbu zařízení v pravidelných intervalech a postupovat dle znění Provozního řádu 

 

Předmět činnosti

Frekvence činnosti Postup činnosti
 Kontrola stavu ČOV 1 x týdně   Kontrola vnitřního prostoru ČOV vizuálně : Stěny a příčky ČOV musí být čisté a nezanesené, na hladině separátoru nesmí být vyflotovaný kal a nezpracovaný organický a anorganický odpad. Výška pracovní hladiny ČOV musí být zarovnaná se spodní hranou odtokové roury. Přítok a odtok na ČOV musí být čistý, nezanesený a průchodný. Systém přečerpávání musí být funkční. Hladina separačního prostoru musí být čeřená. V oxidační komoře musí být viditelné jemné probublávání rovnoměrné intenzity. Kryt ČOV nesmí být poškozený a musí být uzavřený na ČOV tak, aby nemohlo dojít k vniknutí nepovolaných osob do ČOV.
 Čištění zařízení dle potřeby   Vyčistit stěny a příčky čističky např. vodou z hadice. Mechanicky odstranit zachycené nečistoty z odtokového potrubí a přelivových hran. Dočistit hladinu separátoru od lehkých vyflotovaných nečistot. Ostříkat vodou vyflotovaný kal příp. usazený přebytečný kal v rozích a šikmých stěnách čistírny. Vyčistit separační prostor od kalu usazeného na stěnách tohoto prostoru. 
 Odstranění shrabků dle potřeby   Těžko rozložitelné organické ( pecky, oříšky, slupky, tuky  apod.), nebo  anorganické látky (PVC, dřevo, textil apod.), zachycené v česlicovém koši za nátokem - tzv. shrabky, je  nutné odstranit s komunálním odpadem. Česlicový koš je třeba také očistit od vlasů, tkanin apod. Plovoucí shrabky je nutno mechanicky odstranit také i z hladiny separátoru.
 Sedimentační zkouška dle potřeby  Z oxického prostoru ( cca z ½ hloubky ) odeberte cca 1 l vody. Naplňte jí odměrný válec ( nebo např. seříznutou PET lahev ) Ten položte na rovnou plochu do stínu a nechte 30 min. odstát. Následně se vytvoří rozhraní mezi kalem ( na dně válce ) a čistou vodou (ve vrchní části válce). Hodnota kalu po 30 min. by měla být od 200 do 700 ml kalu na 1 l vody. ( 20 - 70% objemu válce ) V případě, že je kalu nad 700 ml / l je třeba přebytečný kal z ČOV odčerpat ( viz. odkalení ČOV níže)

 Odkalení ČOV

dle potřeby  Před odkalováním vypnout dmychadlo a nechat ČOV cca ½ hod. kal vysedimentovat. Ponořit kalové čerpadlo do hlavní oxidační komory až ke dnu a odčerpat přebytečný kal do 1/2 výšky provozní hladiny tak, aby po odčerpání neklesla výška sedimentu pod 350 ml / l. Přebytečný kal je možné použít na zakompostování resp. na přihnojování okrasných dřevin. Po odkalení dopustit do ČOV čistou vodu na výšku provozní hladiny. Odkalování ČOV se provádí v krátkých časových intervalech po sobě, během nichž je třeba měřit hodnotu sedimentu kalu v aktivaci. Intervaly třeba volit v závislosti na výkonu čerpadla. Po každém odčerpání spustit dmychadlo a po půlhodině jeho chodu změřit sediment (sedimentační zkouška). Odčerpávání je třeba provádět i vícekrát (případně i v průběhu několika dnů) proto, aby nedošlo ke snížení sedimentu pod hodnotu 300 ml / l,  a zároveň k nadměrnému odčerpání odpadní vody z nádrže ČOV. Frekvence odkalování je individuální a je odvislá od množství a skladby odpadní vody, která natéká z objektu.
 Údržba dmychadla 1 x za 3 měsíce  Vyčištění filtru dmychadla - vypnout dmychadlo, vyšroubovat zajišťovací šroub uprostřed krytu ( na horním zeleném krytu dmychadla ), vyjmout filtr nasávaného vzduchu umístěný pod krytem. Filtr vyprat v "jarové" vodě, vyždímat, vysušit a vrátit zpět na místo. Následně zavřít kryt, zajistit kryt šroubem a zapnout dmychadlo. Další informace viz. návod k dmychadlu SECOH