Údržba ČOV

 

 údržba čov

Pro správnou funkci ČOV je nutné, aby majitel ČOV (nebo jím pověřená osoba) obsluhoval, prováděl kontrolu a údržbu ČOV v pravidelných intervalech a postupoval vždy dle znění Provozního řádu.

Při údržbě ČOV používejte vždy vhodné ochranné pracovní pomůcky - ochranný oděv, rukavice, obličejový štít apod. 

Předmět činnosti

Frekvence činnosti Postup činnosti

 Kontrola stavu ČOV

   

 

1 x týdně

(  ČOV VHL4, VH6 )


1 x denně

( od VH8 do VH50 )

 Kontrola vnitřního prostoru ČOV vizuálně : stěny a příčky ČOV musí být čisté a nezanesené, na hladině separátoru nesmí být vyflotovaný kal a nezpracovaný organický a anorganický odpad. Výška pracovní hladiny ČOV musí být zarovnaná se spodní hranou odtokové roury. Přítok a odtok na ČOV musí být čistý, nezanesený a průchodný. Systém přečerpávání musí být funkční. Hladina separačního prostoru musí být čeřená. V oxidační komoře musí být viditelné jemné probublávání rovnoměrné intenzity. Kryt ČOV nesmí být poškozený a musí být po ukončení údržby uzavřený na ČOV tak, aby nemohlo dojít k vniknutí nepovolaných osob do ČOV.

 Čištění zařízení

   

 

dle stavu ČOV 

 Vyčistit stěny a příčky čističky např. vodou z hadice. Mechanicky odstranit zachycené nečistoty z odtokového potrubí a přelivových hran. Dočistit hladinu separátoru od lehkých vyflotovaných nečistot. Ostříkat vodou vyflotovaný kal příp. usazený přebytečný kal v rozích a šikmých stěnách čistírny. Vyčistit separační prostor od kalu usazeného na stěnách tohoto prostoru. 

 Odstranění shrabků

    

 

dle stavu ČOV 

 Odstraňte těžko rozložitelné organické ( pecky, oříšky, slupky, tuky  apod.), nebo  anorganické látky (PVC, dřevo, textil apod.), zachycené v česlicovém koši za nátokem - tzv. shrabky (odstranit s komunálním odpadem) Česlicový koš je třeba také očistit od vlasů, tkanin apod. Plovoucí shrabky je nutno mechanicky odstranit vhodným způsobem také i z hladiny separátoru.
 Sedimentační zkouška

 

dle potřeby

 Z oxického prostoru ČOV ( cca z ½ hloubky ) odeberte cca 1 l vody. Naplňte jí odměrný válec - viz ilustrace níže ( nebo např. seříznutou 1,5 l PET lahev s označenými ryskami objemu kapaliny po 100 ml ) Ten položte na rovnou plochu do stínu a nechte 30 min. odstát. Následně se ve válci vytvoří rozhraní mezi kalem ( na dně válce ) a čistou vodou ( ve vrchní části válce ). Hodnota kalu by po 30 min. měla být od 200 do 700 ml kalu na 1 l vody. ( 20 - 70% objemu válce ) V případě, že je kalu nad 700 ml / l je třeba přebytečný kal z ČOV odčerpat ( viz. postup odkalení ČOV níže)sedimentační zkouška  Výsledek sedimentační zkoušky

  a – odebrané vzorky z aktivace ( 0 min )

  - optimální množství vhodného kalu ( sedimentace po 30 min )

  c - málo kalu ( kal v ČOV se zapracovává )

  d - velké množství kalu ( ČOV je nutné odkalit )

  - zakalená voda

  - vyflotovaný kal na hladině ( po delší sedimentaci se může objevit i navzdory dobrému stavu v ČOV )

  g – velké množství kalu ( možný vláknitý kal )

  špatně sedimentující kal

 Odkalení ČOV

 

dle stavu ČOV a výsledku sedimentační zkoušky

 Před odkalováním je nutné vypnout dmychadlo a nechat v ČOV cca ½ hod. kal vysedimentovat. Následně ponořit kalové čerpadlo do hlavní oxidační komory až ke dnu a odčerpat přebytečný kal do 1/2 výšky provozní hladiny tak, aby po odčerpání neklesla výška sedimentu při zkoušce pod 350 ml / l. Přebytečný kal je možné použít na zakompostování resp. na přihnojování okrasných dřevin. Po odkalení dopustit do ČOV čistou vodu na výšku provozní hladiny. Odkalování ČOV se provádí v krátkých časových intervalech po sobě, během nichž je třeba měřit hodnotu sedimentu kalu v aktivaci. Intervaly třeba volit v závislosti na výkonu čerpadla. Po každém odčerpání spustit dmychadlo a po půlhodině jeho chodu změřit sediment (sedimentační zkouška). Odčerpávání je třeba provádět i vícekrát (případně i v průběhu několika dnů) proto, aby nedošlo ke snížení sedimentu pod hodnotu 300 ml / l,  a zároveň k nadměrnému odčerpání odpadní vody z nádrže ČOV. Frekvence odkalování je individuální a je odvislá od množství a skladby odpadní vody, která natéká z objektu.

 Údržba dmychadla

  

 

1 x za 3 měsíce

 Vyčištění filtru dmychadla - vypnout dmychadlo, vyšroubovat zajišťovací šroub uprostřed krytu ( na horním zeleném krytu dmychadla ), vyjmout filtr nasávaného vzduchu umístěný pod krytem. Filtr vyprat v "jarové" vodě, vyždímat, vysušit a vrátit zpět na místo. Následně zavřít kryt, zajistit kryt šroubem a zapnout dmychadlo. Další informace viz. návod k dmychadlu SECOH